هر مرحله از تشخیص و درمان بیماری سرطان به طور ذاتی همراه با استرس و نگرانی برای بیمار و خانواده است. در این شرایط تطابق درست با وضعیت پیش آمده و حفظ توان جسمی و روحی برای پیگیری مسیر درمان اهمیت فوق العاده‌ای دارد. سایکوانکولوژی یک بخش کلیدی از پزشکی روان‌تنی و مراقبت تسکینی است و به صورت مطالعه، فهم و درمان ابعاد مختلف سرطان از زمان پیشگیری تا بهبودی کامل و یا دوران داغ‌دیدگی تعریف می‌شود.

خدمات ارائه شده توسط گروه روان‌شناختی شعبه اصفهان مکسا که در کلینیک بازتوانی سرطان و شبکه مراقبت در منزل در سال 1398 انجام شده است به شرح زیر می‌باشد:

خدمات ارائه شده روان‌شناختی
نوع خدمت ویزیت در منزل مشاوره تلفنی ویزیت در کلینیک گروه درمانی
جلسات نفرات
تعداد 406 2729 1256 135 1146