بازدید متخصصین سرطان از مرکز مراقبت‌های حمایتی و تسکینی انتخاب

در خرداد ماه سال جاری متخصصین سرطان از جمله دکتر مهرزاد، دکتر خانی و دکتر محمودزاده در مرکز مراقبت‌های حمایتی و تسکینی انتخاب گردهم آمدند و با مدیر مرکز و مدیرعامل موسسه آلاء به بحث و ارائه راهکارهایی در این حوزه پرداختند. طیب نیا مدیر عام…