بازدید تیم پژوهشی مکسا از بخش طب تسکینی و درد بیمارستان امام رضا(ع) و گفت وگو با دکتر داود آقا محمدی در حاشیه کنگره بین المللی هماتولوژی-آنکولوژی تبریز(مهر1401)