درود بر شما
از لطفتون بسیار سپاسگزارم.
خدا به شما تندرستی و توفیق هرچه بیشتر در خدمت به بیماران عنایت کند.
باز هم از لطفی که شما و مجموعهٔ تحت امرتان به پدر اینجانب داشتید سپاسگزارم.