درود بر شما که با ارسال پیام تسلیت مارا همراهی کرده و از بار غمی که بر شانه داشتیم کاستید.

اجرتان برقرار و شادی به کامتان باد.