سپاس از همدردی شما سعادت وسلامتی شما را آرزومندیم.