با سلام مراتب امتنان و قدردانی خود و خانواده را به عرض حضرت انور جنابعالی میرسانم.
امید داریم در این وظیفه سنگین و خدا پسندانه و خیر خواهانه ای که در پیش گرفته اید روز به روز موفقتر وتوانمندتر عمل نمایید.پرووگار متعال همواره الهام بخش ویاورتان در این مهم باشد.انشاالله