سپاس وقدردانی ازشمااستادگرامی ومجموع آلا که بازحمات ارزنده وشایسته مارا از شروع درمان تا آرمگاه مادر یاری کرده ایدسپاس گذارم.