با تشکر از پیام همدردی شما، از کمک های شایان مادی و معنوی مرکز مکسا سپاسگزاریم و آرزوی سلامتی و بهورزی برای تمامی پرسنل آن مرکز را داریم.