سلام

از زحمات موثر آن مرکز خیریه، جنابعالی و جناب دکتر مرندی کمال تشکر را دارم.

اجرکم عندالله