خیر بزرگوار جناب اقای ناجی
کارهای نیکو و کمک به عزیزان موهبتی است که خداوند منان هر کسی رو نصیب نخواهد کرد.
انانکه با روح بلند و مناعت طبع با دل پر محبت و دستانی گشاده و بخشنده همنوعان خود را چون خویش دوست دارند و طعم خوش زندگی را برای دیگران نیز آرزو می‌کنند به یقین در پیشگاه حق تعالی عزیزند و گرامی و از بهترین پاداش‌ها برخوردار.
از شما سرور گرامی و کلیۀ دست‌اندرکاران خیریۀ مکسا بابت محبت‌ها و عنایات خویش در کمک به پدر مرحوممان، صمیمانه و خالصانه تشکر کرده و از درگاه احدیت همواره برایتان طلب خیر و تندرستی راخواهانیم.

همسر و فرزندان مرحوم