طرح و برنامه و سرمایه‌ انسانی

امین قاضی زاده

مسئول واحد طرح و برنامه

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

شروع فعالیت در مکسا: 1399

نفیسه حیدرزاده

کارشناس فنی طرح و برنامه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ژنتیک

شروع فعالیت در مکسا: 1392