به گزارش روابط عمومی مکسا، غرفه معرفی و جذب مشارکتهای مردمی به مناسبت عید غدیر برگزار شد.

غرفه مکسا با رعایت پروتکل بهداشتی از روز پنجشنبه 16 مرداد به مدت 5 شب در محل غدیریه واقع در خیابان زاهد برگزار شد. معرفی خدمات رایگان مکسا، معرفی شرایط عضویت داوطلبانه، توزیع و دریافت قلک و جذب کمکهای مالی از اقدامات انجام شده در این غرفه بوده است.

شایان ذکر است غرفه با کمک داوطلبین نیک اندیش مکسا آقای امیر مهدی نصر اصفهانی و خانم ها ستاره سادات علوی، مائده مقبلی، الهام چایچیان و سرور طباطبائی برگزار شد.