فنی و بالینی

دکتر محمدرضا شعربافچی‌زاده

مدیر فنی

متخصص روانپزشکی – فلوشیپ سایکوسوماتیک و سایکوانکولوژی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

دکتر دینا سادات علوی

سرپرست علمی شبکه مراقبت در منزل 

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

دکتر مهرداد زینلیان

سرگروه بالینگران مشاوره ژنتیک و پیشگیری

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی مولکولی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

محمدرضا سروش

سرگروه بالینگران مراقبت روانشناختی و معنوی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – معادل دکتری روانشناسی اسلامی مثبت گرا – معادل دکتری طب سنتی ایرانی اسلامی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

دکتر نوشین پارساگهر

سرگروه بالینگران بازتوانی فیزیکی و توان‌بخشی

مدرک تحصیلی:پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

مهرزاد مستاجران

سرگروه بالینگران مددکاری اجتماعی

مدرک تحصیلی:کارشناسی مشاوره و راهنمایی – کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

شروع فعالیت در مکسا: 1390