مالی، اداری و پشتیبانی

میثم شعربافچی زاده

مدیر مالی، اداری و پشتیبانی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

مهدیه باقران

کارشناس پذیرش

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

نجمه بختیاروند

کارشناس ثبت

مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات

شروع فعالیت در مکسا: 1391

صدیقه رضایی

کارشناس ثبت

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق

شروع فعالیت در مکسا: 1392

فاطمه محمدی

کارشناس پذیرش

مدرک تحصیلی: دیپلم

شروع فعالیت در مکسا: 1397

نوشین باقری

کارشناس پذیرش

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری

شروع فعالیت در مکسا: 1399

سمیه آقایی

کارشناس پذیرش

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت فرهنگی

شروع فعالیت در مکسا: 1400

حمید ارجمندنیا

متصدی امور ترابری

مدرک تحصیلی: دیپلم

شروع فعالیت در مکسا: 1392

علیرضا قادری زفره

متصدی امور خدمات

مدرک تحصیلی: دیپلم

شروع فعالیت در مکسا: 1397

مصطفی سعادتی

کارشناس تجهیزات پزشکی و پشتیبانی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی برق

شروع فعالیت در مکسا: 1399