مدیر شعبه اصفهان

همایون ناجی اصفهانی

مدیر شعبه اصفهان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی

شروع فعالیت در مکسا: 1390