آموزش و پژوهش

دکتر مهرداد زینلیان

مسئول واحد آموزش و پژوهش

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی مولکولی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

نفیسه حیدرزاده

کارشناس آموزش و پژوهش

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ژنتیک

شروع فعالیت در مکسا: 1392

محمد سجاد زارع

کارشناس آموزش و پژوهش

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیولوژی

شروع فعالیت در مکسا: 1393