ارتباطات و جذب مشارکت‌های مدنی

رضاعلی معصومی

مدیر روابط عمومی و توسعه ارتباطات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

شروع فعالیت در مکسا: 1400

سمیه پشم فروش زاده

کارشناس مسئول روابط عمومی و توسعه ارتباطات

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

شروع فعالیت در مکسا: 1396

امیرمهدی نصراصفهانی

کارشناس واحد جذب مشارکتهای مردمی

مدرک تحصیلی:دانشجوی مهندسی برق

شروع فعالیت در مکسا: 1397

علی حاج رمضان

کارشناس واحد جذب مشارکتهای مردمی

مدرک تحصیلی: دیپلم 

شروع فعالیت در مکسا: 1400