ارتباطات و جذب مشارکت‌های مدنی

رضاعلی معصومی

مدیر روابط عمومی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

شروع فعالیت در مکسا: 1400

رسول پورقادری 

مدیر جذب مشارکت های مردمی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر

شروع فعالیت در مکسا: 1398

سمیه پشم فروش زاده

 مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شروع فعالیت در مکسا: 1396

آناهیتا ایران دوست

کارشناس جذب مشارکت های مردمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شروع فعالیت در مکسا: 1400