پیش آگهی (پروگنوز [پُ – رُگـْ – نُز]، Prognosis)

احتمال بهبودی و خوب شدن بیمار؛ تخمین نتیجه بیماری.