عود [عُـ – وْد]

به بازگشت سرطان پس از گذشت مدت زمانی، که در آن مدت سرطان قابل تشخیص نبوده، گفته می‌شود. عود ممکن است محلی (لوکال [لُـ – کال] = Local)، منطقه‌ای (ریجِنال = Regional) یا دور (دیستَنْت = Distant) باشد. عود محلی یعنی سرطان در همان محلی که برای اولین بار در آن شکل گرفته بوده است عود کرده. عود منطقه‌ای به عودی گفته می‌شود که در آن سرطان معمولا به طور مستقیم به گره‌های لنفی یا دیگر بافت‌ها‌ی نزدیک محل اولیه سرطان عود کرده. عود دوردست به سرطانی اشاره دارد که به دیگر قسمت‌های بدن از طریق جریان لنف و یا خون بازگشته و انتشار پیدا کرده است. به عود دوردست، عود مِتاسْتاتیک هم می‌گویند.