غربالگری

به آزمایشاتی گفته می شود که فردِ بدون علامت به ظاهر سالم برای پیدا کردن بیماریِ نهفته انجام می دهد. غربالگری به تشخیص زود هنگام و درمان موثرتر بیماری کمک می کند.