خدمات مکسا مشاوره تغذیه

مشاوره تغذیه

یکی از مهم‌ترین سوالات بیماران، شیـوه صحیح تغـذیه در حیـن انجام شیمی درمانی و پرتو درمانی و همچنین در دوران نقاهت بعد از آن می‌باشد. همچنین در شرایط بیمار یپیشرفته معمولاً تغذیۀ بیمار به شدت دچار مشکل شده و تأمین انرژی کافی برای بیمار به چالش بزرگی تبدیل می‌شود. از طرفی می‌دانیم که امروزه چاقی، اضافه وزن و پیروی از الگوی غذایی ناسالم به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز و عود سرطان مطرح است.

واحد مشاوره تغذیه مکسا به عنوان بخشی از برنامه مراقبتی حمایتی و تسکینی، خدمات زیر را ارائه می دهد:

  • مشاوره تغذیه برای بیماران در دوران شیمی درمانی و پرتو درمانی؛
  • مشاوره تغذیه برای بیماران در دوران نقاهت بیماری؛
  • مشاوره تغذیه به خانواده بیماران برای تأمین تغذیۀ مناسب برای بیمار بستری در منزل با استفاده از مکمل‌های غذایی خوراکی یا وریدی؛
  • مشاوره به پزشکان در خصوص تنظیم رژیم تغذیه‌ای مناسب برای بیماران بستری و تحت مراقبت در منزل؛
  • مشاوره به خانواده در راستای کاهش احتمال ابتلا به سرطان.