ممنون و سپاسگزارم امیدوارم که همچنان حامی هموطنان سرطانیم باشید و ما هم بتوانیم خدماتی هر چند ناچیز در راه این عزیزان ارائه نمائیم