شیوه پذیرش طرح های پژوهشی

مکسا آمادۀ اجرای برنامه‌های پژوهشی مشترک با مراکز علمی و تحقیقاتی در زمینۀ انجام پژوهش‌های تخصصی در مراقبت‌های حمایتی و تسکینی و با هدف تامین منابع علمی و اجرایی مود نیاز این حوزۀ تخصصی در کشور می‌باشد. مراحل پذیرش طرح‌های پژوهشی در مکسا به ترتیب زیر است.

  1. ارسال فرم تقاضای همکاری پژوهشی و سایر مدارک از سوی استاد راهنما

فرم تقاضای همکاری پژوهشی به همراه پروپوزال تصویب شدۀ دانشگاه (در فرم دانشگاه)، رزومۀ استاد راهنما، رزومۀ مجری طرح و گواهی کد اخلاق مربوط به طرح توسط استاد راهنما، به کارشناس پژوهشی مرکز ارائه می‌شوند. صرفا به طرح‌هایی که توسط یک سازمان علمی، آموزشی یا پژوهشی معتبر و دارای مجوز تصویب شده باشند ترتیب اثر داده می‌شود.

قبل از اقدام ب ارسال طرح‌های پژوهشی، حتما لیست اولویت‌های پژوهشی و شرایط همکاری پژوهشی با مکسا را مطالعه کنید.

دانشجو یا استاد راهنما می‌توانند قبل از تصویب پروپوزال، با ارسال پروپوزال به همراه فرم بررسی اولیه به کارشناس پژوهش مکسا، درخواست بررسی اولیه ارائه دهند تا کارشناس پژوهشی ایشان را از اجرایی بودن طرح در چارچوب همکاری با مکسا آگاه کند. همچنین می‌توانید برای مشاوره در زمینۀ طرح‌های پژوهشی با شمارۀ 09933685948 تماس حاصل نمایید.

  1. بررسی طرح در کمیتۀ آموزش و پژوهش مکسا

طرح‌های ارسالی در کمیتۀ آموزش و پژوهش بررسی می‌شود. کمیتۀ آموزش و پژوهش هر 2 هفته یک بار تشکیل می‌شود. این کمیته، صلاحیت استاد راهنما و مجری طرح را ارزیابی و طرح ارسالی را از منظر علمی، فنی، اجرایی، اخلاقی و حقوقی بررسی می‌کند. کارشناس پژوهشی حداکثر ظرف مدت 18 روز نتیجه را به اطلاع استاد راهنما می‌رساند.

  1. عقد قرار داد همکاری

در صورت پذیرفته شدن طرح، قرار داد همکاری در اجرای طرح پژوهشی بین مکسا، استاد راهنما و مجری طرح منعقد می‌گردد.

  1. ارائۀ آموزش‌های لازم

پس از عقد قرار داد، بسته به نوع پژوهش و نیاز پژوهشگر، برای ایشان آموزش‌های مربوط به استفاده از پایگه داده، ارتباط با بیمار و غیره ارائه می‌شود.