سپاسگزارم و از شما خیرین محترم که در آن لحظات وا نفسا همراه من بودید کمال تشکر را دارم
و امیدوارم کار شما به حول و قوه خداوند پایدار و با اخلاص و جزو صالحات و باقیات ماندگار و پا برجا بماند
با تشکر فراوان همسر مرحوم خزایی