سلام

خیلی از لطف و اظهار محبت شما ممنونم. از همۀ زحمات مرکز شما در این مدت چند ماهه بسیار سپاسگزارم .

خدا به شما پاداش خیر عطا کند .