سلام مهرتان در این چند سال دل آرامی ما و همراهیتان دل قرصیمان بود اجرتان با خالق عشق که خدمت به خلق عین عاشقیست یک جهان سپاس