ممنو ن از لطف شما تن شما و وخانواده محترم سالم خدا رفتگان شمارا بیامرزد
اکبریپور