سلام سپاس صمیمانه ما نثار محبت های شما بزرگواران

با این عمر کوتاه خاکی، قادر به جبران الطاف شما نیستیم، پس دست به دامان ذات کبریایی دراز می‌کنیم

و از درگاهش می‌خواهیم تا پاسخگوی این همه لطف از روی عنایت خویش باشد.