باسلام،ممنون
بدینوسیله از مدیریت محترم و یکایک همکاران موسسه مکسا که در طول مدت بیماری مادرم، خانواده ما را تنها نگذاشتید،ک مال تشکر و قدردانی را دارم.
خاضعانه‌ترین سپاس‌ها و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان میکنم.