عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران محترم

از اظهار لطف شما ممنونم.

همچنین از زحمات دلسوزانه و مستمر همکاران جنابعالی به پدرمان در آن موسسه کمال تشکر و قدردانی را مینمایم.