سلام
با احترام بدینوسیله از بذل محبت حضرتعالی و خدمات همکاران حضرتعالی در آن مرکز تشکر نموده موفقیت و سلامت همگان را از خداوند منان خواهانیم.

خدا به شما توفیق خدمت بیشتر عنایت فرمایند.