از آشنایی شما خیلی خرسند شدم و از فعالیت‌های مردمی و انسانی مرکز خوشحال شدم.

آمادگی خود را اعلام می‌کنم در جهت موضوعات ارتوپدی همکاری نمایم.