پیوند مغز استخوان

به جایگزینی مغز استخوان فرد بیمار با مغز استخوان سالم، پیوند مغز استخوان گفته می‌شود.

پیوند سلول های بنیادی خونساز مغز استخوان