با سلام .از خدمات و تسلی شما سپاسگزارم.اگرچه درمان پدرم از طرف پزشکان قطع امید شده بود و به هرحال خودم را برای بی پدر شدن آماده کرده بودم ولی با مرگ پدرم جگرم سوخته است و دیگر هیچ چیزی خوشحالم نمیکند.