درمان (علاج، Cure)

از بین رفتن کامل بیماری. این اصطلاح بعضا زمانی بکار می‌رود که سرطان حداقل 5 سال پس از درمان سرطان باز نگردد. اگرچه بکار بردن کلمه علاج در مورد سرطان چندان رایج نیست، زیرا گاهی سلولهای سرطانی بعد از درمان باقی مانده و سال‌های بعد مجدد باز می‌گردند، عود بیماری پس از 5 سال امکان پذیر است.