سرطان (کنسر [کَنـ – سِر]، کانسر [کانـ – سِر]، Cancer)

سرطان یعنی رشد و تکثیرغیر طبیعی سلولهای بدن. سلول های سرطانی دارای رشد مهارگسیخته و تمایل به جدا شدن از منشا اصلی خودشان هستند. بعضی از سرطان ها تشکیل توده (تومور) سلولی می دهند.