تومور [تو – مُر] (Tumor، توده، مَس، Mass)

تومورها توده‌هایی از سلول‌ها هستند که رشد و تکثیرشان از کنترل خارج شده است و به شکل فزایند تقسیم سلولی انجام می‌دهند. تومورها به دو دسته‌ی خوش خیم و بدخیم تقسیم می‌شوند. به تومورهای بدخیم، تومور سرطانی هم می گویند. بعضی از انواع سرطان ها تومور تشکیل نمی دهند.

تومور توده سرطانی