سلول

کوچکترین واحد تشکیل دهندۀ بدن انسان و دیگر موجودات زنده.