جراحی (سرجری [سِر – جِری]، Surgery)

برداشتن بافتهای سرطانی از بدن از طریق مداخله‌ی مستقیم و فیزیکی؛ عمل جراحی.