۶۱ خیریه در همایش “دسترسی عادلانه همگانی به خدمات و مراقبت‌ها در بیماری سرطان” با شعار بشناسیم، همصدا شویم و تأثیرگذار باشیم گرد هم آمدند تا مرهمی بر رنج‌ بیماران و خانواده آنان باشند.  

در این همایش خیریه‌های فعال حوزه سرطان با مدل مدیریت بهینه و جامع مبتلایان سرطان که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در قم در حال اجراست، آشنا شدند تا این طرح را در سایر استان‌ها با کمک مکسا، شبکه ملی خیرین و دانشگاه های علوم‌ پزشکی اجرا کنند.