مزمن [مُز – مِن]، (کرونیک [کُـ – رُ – نیک]، Chronic)

به هر نوع بیماری و یا شرایط جسمی و روحی که برای مدتی طولانی باقی می‌ماند و به کندی و در طول زمان ایجاد می‌شود یا پیشرفت می‌کند، مزمن می‌گویند.