افسردگی (دپرس شدن [دِپـ – رِس]، دپرشن [دِپـ – رِ – شِن]، دیپرشن [دیپـ – رِ – شِن]، Depression)

افسردگی یک بیماری روانی مربوط به خلق است. افسردگی با نشانه هایی همچون تغییر خلق و خو، بی‌علاقگی و بی‌انگیزگی، احساس پوچی، بی‌ارزشی، درماندگی، ناامیدی، اضطراب، بی‌قراری و… بروز می یابد افسردگی ممکن است با عوارض عاطفی یا جسمی مختلف همراه باشد.

افسردگی