گری [گِـ – رِی] (Gray)

واحد اندازه گیری میزان اشعه ی رادیواکتیو تابانده شده به بدن.