نظام سلامت

به مجموعۀ افراد، موسسات و منابع ارائه دهندۀ خدمات بهداشتی به منظور برآورده کردن نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه نظام سلامت گفته می‌شود. بالاترین نهاد در نظام سلامت ایران، وزارت بهداشت است.