کیفیت زندگی

کیفیت زندگی بیانگر وضع افراد یک جامعه است. این وضعیت به صورت فردی و اجتماعی و بر اساس معیارهایی همچون محیط زندگی، درآمد، سلامت روانی، سلامت جسمی، میزان رضایت از زندگی، تحصیلات، اوقات فراغت، امنیت جامعه، آزادی، روابط اجتماعی و… بررسی می‌شود.