مرکز تماس و پاسخگوئی

دکتر جلال کشاورز

مسئول مرکز تماس و پاسخگوئی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1389

میثم شعربافچی زاده

هماهنگ کننده مرکز تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

دکتر دینا سادات علوی

پزشک 

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

دکتر سارا دهقانی

پزشک 

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

دکتر هاله احمدی نسب

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

دکتر رضا کاویانی

پزشک 

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1399

آزاده پشم فروش زاده

کارشناس پیگیری مرکز تماس

مدرک تحصیلی: کاردانی مامائی

شروع فعالیت در مکسا: 1399

رامین کاویانی

کارشناس پیگیری مرکز تماس

مدرک تحصیلی: دانشجوی پرستاری

شروع فعالیت در مکسا: 1399

زهرا صدری

کارشناس تولید محتوا

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد ژنتیک

شروع فعالیت در مکسا: 1396

محسن بورونی

متصدی خدمات

مدرک تحصیلی: دیپلم

شروع فعالیت در مکسا: 1400