پیگیری (فالو آپ [فا – لُـ -آپ]، Follow-Up، برنامه‌های مراقبتی پس از درمان)

برنامه اختصاصی پیگیری بیماران بعد از تمام شدن درمان. این برنامه شامل تست‌های منظم پزشکی برای بررسی بهبودی بیمار طی ماه‌ها و سال‌های آینده می‌باشد.