لنف [لَنْفْ] (Lymph)

لنف، مایعی است که در رگ های لنفی و به طور کلی تر، در سراسر دستگاه لنفاوی گردش می کند. مایع میان بافتی، که منشاء آن، پلاسمای خون (مایع بدون سلول خون) است، پس از گردش در بافت، به رگ های لنفی وارد می شود. این مایع پس از ورود به رگ های لنفی، لنف خوانده می شود. لنف گلبول قرمز ندارد و گروه ویژه ای از گلبول های سفید به نام لنفوسیت ها در آن زندگی می کنند.