گزارشات و مستندات مربوط به سرطان و مراقبت های حمایتی و تسکینی

آمار

اینفوگرافی: بار سرطان در ایران (فارسی)

دانلود فایل

اینفوگرافی: بار سرطان در ایران (انگلیسی)

دانلود فایل

اینفوگرافی: وضعیت سرطان در ایران (فارسی)

دانلود فایل

آمار نمودار سرطان ایران

اینفوگرافی: وضعیت سرطان در ایران (انگلیسی)

دانلود فایل

گزارشات و اسناد جهانی

اطلس جهانی مراقبت های حمایتی و تسکینی

اطلس جهانی مراقبت های حمایتی و تسکینی

Global Atlas of Palliative Care

2020

دانلود فایل

شاخص کیفیت مرگ

شاخص کیفیت مرگ

Quality of Death Index

2015

دانلود فایل

Planning and implementing palliative care servicesبرنامه ریزی و راه اندازی خدمات مراقبت تسکینی

برنامه ریزی و راه اندازی خدمات مراقبت تسکینی

Planning and implementing palliative care services

2016

دانلود فایل

گزارش سازمان جهانی بهداشت در مورد سرطان

WHO Report on Cancer

2020

دانلود فایل

سرطان در جهان، حقایق و تصاویر

آمار و ارقام جهانی سرطان

Global Cancer Facts & Figures

2018

دانلود فایل

آمار جهانی سلامت

آمار جهانی سلامت

World health statistics

2018

دانلود فایل

آمادگی در برابر سرطان در جهان

Cancer preparedness around the world

2019

دانلود فایل

آمادگی در برابر سرطان در جهان

گزارش پیشرفت سرطان

AACR Cancer Progress Report

2020

دانلود فایل

قطعنامه 58.22 سازمان جهانی بهداشت

قطعنامه 58.22 سازمان جهانی بهداشت

پیشگیری و کنترل سرطان

 Cancer prevention and control

2005

دانلود فایل

WHO Resolution A67 R19

قطعنامه 67.19 سازمان جهانی بهداشت

تقویت مراقبت های تسکینی به عنوان جزئی از مراقبت جامع در طول مراحل زندگی

Strengthening of palliative care as a component of comprehensive care throughout the life course

2014

دانلود فایل

اسناد ملی

گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان

گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان

1394

دانلود فایل

تدوین برنامه ملی جامع مراقبت هاي حمایتی و تسکینی سرطان

تدوین برنامه ملی جامع مراقبت هاي حمایتی و تسکینی سرطان

1391

دانلود فایل

راهنماهای اخلاقی کشوری در موضوع مراقبت های حمایتی تسکینی در مراحل پایان حیات

راهنماهای اخلاقی کشوری در موضوع مراقبت های حمایتی تسکینی در مراحل پایان حیات

دانلود فایل